AD PK 'SOMBOR' HOLDING CO NOVI SAD

Osnivanje i kratak istorijat preduzeća

   AKCIONARSKO DRUŠTVO POLJOPRIVREDNI KOMBINAT 'SOMBOR' SOMBOR HOLDING CO (skraćeni naziv AD PK 'Sombor' HOLDING CO) , u sadašnjem obliku organizovanja kao akcionarsko društvo, posluje od 27.04.2010. godine. Nastanak i razvoj delatnosti kojim se bavi preduzeće datira još od početka sedamdesetih godina prošlog veka. Povezivanjem poljoprivredne proizvodnje na nivou opštine Sombor, procesom integracije ukupne poljoprivrede sa postojećim prerađivačkim kapacitetima, dovelo je do formiranja složene organizacije udruženog rada SOUR Poljoprivredni kombinat 'Sombor' Sombor, 21.decembra 1974.god. Na taj način stvorile su se pretpostavke da opština Sombor sa preko 95.000 hektara obradive zemlje prevaziđe status pretežnog sirovinskog područja. Slika levo - zgrada iz 1908. Paralelno sa izgradnjom proizvodnih kapaciteta / 'Somboled' fabrika mleka, sira i sladoleda, 'Sunce' fabrika za prozvodnju biljnih ulja i masti, Fabrika hrane 'Panonka'- inustrija mesa/, poslovna politika je bila usmerena i na stvaranje uslova za plasman novih proizvoda na celom prostoru bivše Jugoslavije. U tom cilju osnovani su i opremljeni prodajni centri za distribuciju ovih proizvoda i to u: Subotici, Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Skoplju, Strugi, Titogradu /Podgorici/, Kalesiji, Sarajevu, Mostaru, Splitu, Zagrebu i Osijeku. U skladu sa navedenom poslovnom politikom u istom periodu, vršeno je i organizacino prilagođavanje preduzeća. Ocenjeno je da bi se ukupna nabavka sirovina i reprodukcionog materijala, te plasman proizvoda, mogli najracionalnije i najekonomičnije ostvarivati preko jedne osnovne organizacije udruženog rada u okviru SOUR-a PK 'Sombor' a to je bio OOUR 'Poljoprodukt' Sombor.
   Tako je Samoupravnim sporazumom o promenama u organizovanju Radnih organizacija u sastavu SOUR-a PK 'Sombor' Sombor, 1.07.1979.godine osnovana nova organizacija udruženog rada pod nazivom SOUR PK 'Sombor'RO za promet na veliko 'Somborpromet' OOUR 'Poljoprodukt' Sombor. OOUR 'Poljoprodukt' je objedinjavao kompletnu funkciju prodaje i nabavke SOUR-a PK 'Sombor' koji je u svom sastavu imao navedene prodajne centre za distribuciju robe. Izgradnjom Fabrike hrane 'Panonka', 12.08.1985.godine, dolazi do izdvajanja OOUR-a 'Poljoprodukt'iz sastava RO 'Somborpromet' i udruživanja u Fabriku hrane, pod nazivom SOUR PK 'Sombor' RO 'Fabrika hrane' OOUR 'Poljoprodukt' Sombor. Promenom naziva Fabrike hrane u 'Panonka' 1986.godine dolazi i do promene naziva OOUR-a 'Poljoprodukt' u OOUR 'Promet' SOUR PK 'Sombor' RO 'Panonka' OOUR 'Promet' Sombor. Novom reorganizacijom preduzeća dolazi 1.11.1989.godine dolazi do izdvajanja OOUR-a 'Promet' iz sastava RO 'Panonka' i formira se samostalno preduzeće PK 'Sombor' Trgovinsko preduzeće 'Promet' Sombor. Krajem osamdesetih godina prošlog veka došlo je do značajnih promena u društvu u celini.
   Procesi promena društvenog sistema odražavaju se i na SOUR PK 'Sombor'. Dolazi do dezintegracionih procesa zbog kojih je SOUR PK 'Sombor' prestao da postoji. Dezintegracijom, TP 'Promet', sa uhodanom prodajnom mrežom i svojim pratećim službama, ostaje bez ogromnog dela posla koji je obavljao do raspada složene organizacije. Raspadom SOUR-a PK 'Sombor' deo radnika radne zajednice zajedničkih službi SOUR-a, ostao je neraspoređen i bez posla, te je 1991.godine došlo do integracije TP 'Promet' i RZZS SOUR-a PK 'Sombor'. Integracijom navedena dva pravna subjekta stvoreno je deoničko društvo PK 'Sombor', pod nazivom Poljoprivredni kombinat 'Sombor' d.d. Sombor. Polovinom 1995.godine zbog dislociranosti kapaciteta na celom prostoru Srbije izvršena je transformacija jedinstvenog preduzeća u složeni oblik organizovanja- holding preduzeća, tako da je novi naziv Deoničarsko društvo Poljoprivredni kombinat 'Sombor' Holding Co Sombor. Zbog problema vezanih za sprovođenje svojinske transformacije, a zbog činjenice da je ukupan kapital u društvenom vlasništvu, preduzeće je krajem 1999.godine vraćeno u status društvenog preduzeća u obliku holding kompanije pod nazivom DRUŠTVENO PREDUZEĆE POLJOPRIVREDNI KOMBINAT 'SOMBOR' SOMBOR HOLDING CO. Postupak privatizacije preduzeća započet je polovinom 2005.godine kada je pokrenuta inicijativa za privatizaciju od strane Ministarstva privrede Republike Srbije.
   Agencije za privatizaciju je prodala preduzeće na javnoj aukciji dana 23.04.2010.godine, a kupac 70% društvenog kapitala je preduzeće 'ABRADO' d.o.o. Zagreb-Republika Hrvatska. Nakon Osnivačke skupštine akcionara održane dana 18.06.2010.godine, dolazi do promene pravne forme menja se društveno preduzeće u otvoreno akcionarsko društvo i dolazi do promene naziva u AKCIONARSKO DRUŠTVO POLJOPRIVREDNI KOMBINAT 'SOMBOR' HOLDING CO Sombor, skraćeni naziv AD PK 'SOMBOR' HOLDING CO Sombor.